Artikel 1: Definities

   1. Evenement: een hardloopwedstrijd georganiseerd door EPICinderunning, te weten: Snow Fun Run.
    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
    a – Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
    b – Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
    Evenement.
    c – Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
   2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 Artikel 2: Deelname

   1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
   2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
   3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
   4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
   5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Indien een besteld T-shirt niet uiterlijk op de dag van het Evenement opgehaald wordt, vervalt ieder recht van de Deelnemer op dat shirt. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
   6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Uitzondering hierop is een eventueel besteld shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar wel verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
   7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste twee volzinnen van lid 6 zijn hierop van toepassing.
   8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Loop mee met de coolste fun run van Nederland!

INSCHRIJVEN

Koop dit toffe shirt bij je inschrijving!

Medaille Snow Fun Run 2019

BBQ

Na afloop van het evenement wordt er op het terras van SnowWorld een heerlijke BBQ georganiseerd om de dag top af te sluiten!

Kom jij in actie met Bibian Mentel?

Ga jij de uitdaging aan voor de Mentelity Foundation? Kom in actie tijdens de Snow Fun Run en steun zo deze geweldige stichting! 

Lees verder